خبر ها

متن خبر

راه اندازی سامانه هوش تجاری شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
راه اندازی سامانه هوش تجاری شرکت پرداخت الکترونیک سپهر یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۹:۳۸ ق ظ

شرکت کاسپین سامانه هوش تجاری شرکت پرداخت الکترونیک سپهر را در مرداد 99 راه اندازی کرد.

صنعت پرداخت الکترونیک در ایران با حضور شرکتهای مالی بزرگ جزو رقابتیترین بازارهای اقتصاد کشور است و کسب شناختی جامع نسبت به عملیات اصلی شرکت و آگاهی از جایگاه آن در بازار، از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش توانایی رقابت این شرکتها در محیط کسب و کار خواهد بود. پروژه هوش تجاری شرکت سپهر با در نظر گرفتن این هدف به طرح مسئله تحلیل دادهها در حوزههای اصلی عملیاتی این شرکت پرداخته و با ارائه تصویری جامع از آن، توانایی تصمیمگیری مدیران این شرکت را در هدفگذاری کوتاه مدت و بلند مدت ارتقا میدهد.

این پروژه که در چهار حوزه تحلیلی متفاوت پیادهسازی گردیده، با بررسی عملکرد شرکت در حوزههای پذیرندگی، بازرسیهای ادواری، تحلیل تراکنشها و بررسی جایگاه رقابتی شرکت بر اساس دادههای منتشر شده توسط شاپرک و دادههای داخلی شرکت، با کوتاهتر کردن زمان کسب بینش و ایجاد نگاهی کلگرایانه نسبت به عوامل مختلف کسب و کار، زیرساخت تصمیمگیری مناسبی را برای مدیران شرکت فراهم مینماید.

گفتنی است؛ با اجرای موفق این پروژه در شرکت پرداخت الکترونیک سپهر و ایجاد رضایت مدیران ارشد آن، فازهای توسعهای پروژه در حوزههای صورتحسابگیری بانک صادرات و پشتیبان، تحلیل مکانی و جغرافیایی و سایر حوزههای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، آغاز گردیده است